WORKSHOP NORMEN EN WAARDEN BIJ DE (RIJKS)OVERHEID

Doelgroep: (teams van) medewerkers van het bestuursorgaan

Deze workshop is bedoeld voor praktiserende ambtenaren. Het liefst wordt deze workshop in teamverband verzorgd. Er zijn best veel misvattingen als het gaat om de reikwijdte tussen werk en privé. Maar ook over de wijze waarop een overheidswerkgever interne onderzoeken kan en mag uitvoeren waarbij het inbreuk maken op de grondrechten van een ambtenaar of een groep ambtenaren aan de orde kan zijn. Daarom worden in deze workshop de rechten en plichten van ambtenaren en hun werkgever uiteengezet, komen onderwerpen als privacy, privé en mate van geheimhouding aan de orde maar ook de onderlinge verhoudingen als het gaat om een veronderstelde mate van afbreuk voor de organisatie als het gaat om gedragingen (of het nalaten daarvan) door een collega. Na afloop krijgt iedere deelnemer een zogenaamd integriteitspaspoort uitgereikt waarin de gedragscode van het desbetreffende overheidsorgaan in vermeld staat.