College Disciplinaire Traject

Deze dag is bedoeld voor overheidsinstanties die conform de  Ambtenarenwet 2017 de titel van ambtenaar blijven behouden en waarbij het disciplinaire onderzoek nog steeds een mogelijkheid is om ambtenaren te kunnen corrigeren naar gewenst gedrag middels het tuchtrecht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het verrichten van oriënterende onderzoeken en disciplinaire onderzoeken binnen de organisatie waarbij de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer worden besproken. Tevens wordt uitgelegd  stappenplannen) op welke wijze deze onderzoeken kunnen worden uitgevoerd en wie er bevoegd zijn tot het verrichten daarvan en  de maatregelen van orde die kunnen worden toegepast hangende een onderzoek.

Inhoud college

Navolgende onderwerpen worden besproken:

 • het oriënterend onderzoek (integriteitstest)
 • de term afbreuk voor de organisatie
 • de reikwijdte van een O.O.
 • stappenplan O.O.
 • het disciplinaire onderzoek
 • stappenplan D.O.
 • de term plichtsverzuim
 • rechten / plichten van betrokkene
 • rechten en plichten van de werkgever
 • de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • maatregelen van orde
 • het besluitvormingsproces tot aan de Centrale Raad van Beroep
Waarom dit college?

Meldingen uit de maatschappij of interne meldingen kunnen betrekking hebben op de mate van integriteit van een functionaris en daarmee de integriteit van de gehele organisatie.

Als een melding het vermoeden geeft dat er afbreuk kan zijn ontstaan door gedragingen / houding van een functionaris, hoe maakt men dat dan intern bespreekbaar? Kan men onderzoek doen met medeweten van de functionaris? Wanneer kiest men ervoor om eerst onderzoek te doen zonder medeweten van de functionaris?

Wat is dan de procedure die men moet volgen en wanneer komt een disciplinair onderzoek aan de orde? Dit college geeft alle antwoorden als het gaat om de procedures, rollen en verantwoordelijkheden van leidinggevenden en anderen die betrokken worden bij (het verrichten van) een intern onderzoek.