De vertrouwenspersoon integriteit krijgt alle kennis en vaardigheden aangereikt die nodig zijn om meldingen van vermoedens van misstanden alsmede signalen van (integriteits)kwesties samen met de medewerker tot een goed einde te brengen.


Opleiding tot vertrouwenspersoon integriteit

Naam opleiding:
Opleiding tot vertrouwenspersoon integriteit

Resultaat:  
De cursist is aan het eind van de opleiding in staat om een medewerker die een melding wil doen van een vermoeden van een misstand of een (integriteits)kwestie, hem/haar te kunnen adviseren en begeleiden in het (onderzoeks)traject dat het beste past bij die kwestie of de intentie van de medewerker.

Als men namelijk geen melding wil of kan doen van een vermoeden van een misstand, is het wel een (integriteits)kwestie.

Hij/zij is na afronding van de opleiding in staat om zijn/haar rol en status als vertrouwenspersoon integriteit zuiver te houden en te verduidelijken ten opzichte van gesprekspartners en in vergelijking met een intergriteitscoördinator of een vertrouwenspersoon. Hem/ haar wordt geleerd om in het kader van de Wet Huis voor klokkenluiders alle type gesprekken te kunnen voeren met medewerkers en leidinggevenden die op deze wetgeving van toepassing zijn.

Leerinhouden:
Tijdens de opleiding wordt onderscheid gemaakt tussen de (centrale) vertrouwenspersoon en de vertrouwenspersoon integriteit binnen de organisatie. De mate van vertrouwelijkheid, kwesties rond ongewenste omgangsvormen, meldingen van misstanden in de organisatie, integriteitskwesties (oriënterende onderzoeken, tuchtrechtelijke onderzoeken dan wel strafrechtelijke onderzoeken) en meldingen rond de werksfeer maken onderdeel uit van de opleiding.
De cursist krijgt kennis van en inzichten in de Algemene wet bestuursrecht, de beginselen hiervan alsmede de meldprocedure waarin de werking en strekking van de Wet Huis voor klokkenluiders uiteengezet wordt. Bij voorkeur wordt de meldprocedure die de organisatie heeft opgesteld, onderwezen. Hij/zij doet vaardigheden op en is in staat om op een verantwoorde wijze met medewerkers een (vertrouwelijk) gesprek te voeren en deze te adviseren aangaande het al of niet willen of kunnen melden van een vermoeden van een misstand.

Werkwijze:       
Voor aanvang van de opleiding krijgt iedere deelnemer 2 boeken tot zijn/haar beschikking:

 

Praktijkgids interne onderzoeken

Praktijkgids voor leidinggevenden bij signalen van (integriteits)kwesties

De gehele opleiding bestaat uit een opleidingsdeel en een trainingsdeel. De opleiding betreft het verkrijgen van de juridische inzichten en kennis die nodig zijn om goed te kunnen functioneren.

Het trainingsdeel zorgt voor het hebben van de vaardigheden om de taak goed uit te kunnen voeren. Er wordt geen gebruik gemaakt van acteurs!

Cursusduur:
Het opleidingsdeel bestaat uit 2 dagen en aansluitend het trainingsgedeelte (1 dag). Totale opleidingsduur is 3 dagen.  Ook in-company te verzorgen.

Contact:   
oene.bouman@gmail.com  o.v.v. “opleiding tot vertrouwenspersoon integriteit