Als lid van een onderzoekscommissie krijgt men naast de kennis over alle juridische aspecten ook de vaardigheden aangereikt om op een objectieve manier onderzoeksresultaten te kunnen behalen met een onderzoekscommissie.

Opleiding tot lid van een onderzoekscommissie

Resultaat: 
De cursist wordt met name toegerust om in het kader van de Wet Huis voor klokkenluiders onderzoek te kunnen verrichten naar meldingen van vermoedens van misstanden (primair). Daarnaast (secundair) wordt de cursist voorbereid op deelname aan andere onderzoekscommissies waar bestuursorganen gebruik van zouden willen maken. De cursist in staat om onderscheid te maken tussen de type onderzoeken (oriënterende onderzoeken, disciplinaire onderzoeken, onderzoeken naar vermoedens van misstanden in samenhang met strafrechtelijke onderzoeken) die binnen het bestuursorgaan aan de orde kunnen zijn. Als er namelijk geen misstand aan de orde is (vanwege de definitie en voorwaarden) dan is er wel een kwestie waarover geadviseerd moet worden.

Hij/zij is na afronding van de opleiding in staat om samen met de leden van de onderzoekscommissie uitvoering te geven aan de opdracht en deze kwalitatief en verantwoord gezamenlijk te verrichten.

Het rapporteren en geven van advies maakt uiteraard onderdeel uit van de opleiding.

Alles wordt in het werk gesteld om het bevoegde gezag een besluit of standpunt te kunnen laten innemen op basis van het onderzoeksresultaat (feitencomplex).

Leerinhouden: 
De cursist krijgt kennis van en inzichten in de Algemene wet bestuursrecht, de belangrijkste beginselen hiervan alsmede de rechten en plichten van ambtenaren onderscheidenlijk het type onderzoek dat verricht moet worden. Hij/zij doet vaardigheden op en is in staat om op een verantwoorde wijze de personen die betrokken worden bij het onderzoek op een correcte manier te bejegenen in het kader van het verzamelen van feiten en/of wetenschap t.b.v. de organisatie (meldprocedure).

De meldprocedure die het bestuursorgaan heeft ingesteld, wordt onderwezen.

Werkwijze:   
De deelnemer krijgt als lesmateriaal de boeken “Praktijkgids rond interne onderzoeken” en “Klachtbehandeling van ongewenste omgangsvormen” uitgereikt voordat de opleiding wordt gestart. Men wordt geacht de boeken vluchtig te hebben bestudeerd. De gehele opleiding bestaat uit een opleidingsdeel en een trainingsdeel.

De opleiding betreft het verkrijgen van de juridische inzichten en kennis die nodig zijn om een onderzoek goed te verrichten (stappenplan).

De training zorgt voor het verkrijgen van de vaardigheden om die taak goed uit te kunnen voeren.

Er wordt GEEN gebruik gemaakt van acteurs of video.

Cursusduur:
Het opleidingsdeel bestaat uit 2 aaneengesloten dagen. Het trainingsgedeelte bestaat uit 1 dag.

De totale opleidingsduur beslaat dus 3 werkdagen.

Contact:
oene.bouman@gmail.com o.v.v. ”opleiding tot lid van een onderzoekscommissie”