De interne onderzoeker krijgt naast kennis ook de vaardigheden aangereikt om onderzoeksresultaten te behalen. Daarbij wordt geleerd om desbetreffende medewerkers en leidinggevenden op een objectieve wijze tegemoet te treden (open vizier).

Specificaties opleiding tot interne onderzoeker

Naam opleiding:  
Opleiding tot interne onderzoeker

Resultaat:  
De cursist is aan het eind van de opleiding in staat om onderscheid te maken tussen de typen onderzoeken (oriënterende onderzoeken, disciplinaire onderzoeken, onderzoeken naar vermoedens van misstanden in samenhang met strafrechtelijke onderzoeken) die binnen het bestuursorgaan aan de orde kunnen zijn. Hij/zij is na afronding van de opleiding in staat om uitvoering te geven aan de onderzoeken waartoe opdracht is gegeven en deze kwalitatief en verantwoord te verrichten, zodat het bevoegde gezag in staat is om een besluit te kunnen nemen of een standpunt te kunnen innemen op het onderzoeksresultaat (onderzoeksdossier).

Leerinhouden:
De cursist krijgt kennis van en inzichten in de Algemene wet bestuursrecht, de belangrijkste beginselen hiervan alsmede de rechten en plichten van ambtenaren onderscheidenlijk van het type onderzoek dat verricht moet worden. Hij/zij doet vaardigheden op en is in staat om op een verantwoorde wijze de collega die betrokken is bij het type onderzoek (belanghebbende / betrokkene of getuige) te bejegenen in het kader van het verzamelen van feiten en/of wetenschap t.b.v. de organisatie (onderzoeksopdracht).

Men krijgt een stappenplan aangereikt waardoor iedere fase van het onderzoek op correcte wijze wordt uitgevoerd. Het stappenplan wordt uitgevoerd conform de regelgeving van het bestuursorgaan en de jurisprudentie van de Centrale Raad van beroep te Utrecht.

Werkwijze:
De deelnemer krijgt als lesmateriaal het boek “Praktijkgids rond interne onderzoeken” uitgereikt voordat de opleiding wordt gestart. Men wordt geacht dit boek te hebben bestudeerd. De gehele opleiding bestaat uit een opleidingsdeel en een trainingsdeel.

De opleiding betreft het verkrijgen van de juridische inzichten en kennis die nodig zijn om een onderzoek goed te kunnen verrichten (stappenplan).

De training zorgt voor het verkrijgen van de vaardigheden om die taak goed uit te kunnen voeren. Voor aanvang van de training wordt een instaptoets afgelegd om na te gaan of men de opleiding (het juridisch kader) + de inhoud van het boek goed heeft begrepen en zaken juist heeft bestudeerd.

Er wordt GEEN gebruik gemaakt van acteurs of video.

Cursusduur:

Het opleidingsdeel bestaat uit 3 aaneengesloten dagen. Het trainingsgedeelte bestaat uit 2 aaneengesloten dagen. Tussen de opleiding en training zit ongeveer een maand tenzij dat niet mogelijk is (de Cariben). De totale opleidingsduur beslaat dus 5 werkdagen.

Voor andere functionarissen, die feitelijk geen onderzoek gaan verrichten, is het mogelijk om alleen het opleidingsdeel bij te wonen.

Contact:
oene.bouman@gmail.com o.v.v. ”opleiding tot interne onderzoeker”