De integriteitscoördinatoren krijgen kennis en inzicht in de procedures die doorlopen worden bij interne onderzoeken. Daarbij worden de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie uit de doeken gedaan met als doelstelling de effecten en mogelijkheden bij het verrichten van intern onderzoek te kunnen doorgronden.

Opleiding tot integriteitscoördinator

Naam opleiding:  
Opleiding tot integriteitscoördinator

Resultaat:      
De cursist is aan het eind van de opleiding in staat om onderscheid te maken tussen alle typen onderzoeken (klachtbehandeling, klachtbehandeling ongewenste omgangsvormen, oriënterende onderzoeken, disciplinaire onderzoeken, vermoedens van misstanden en strafrechtelijke onderzoeken) die binnen het bestuursorgaan aan de orde kunnen zijn. Hij/zij is na afronding van de gehele opleiding in staat om gedegen advies te geven aan het bevoegd gezag als het gaat om de keuze (welk type onderzoek) en het effect daarvan.

Leerinhouden:
De cursist krijgt kennis van en inzichten in de Algemene wet bestuursrecht, de belangrijkste beginselen hiervan alsmede de rechten en plichten van zowel de ambtenaren als de werkgever m.b.t. de eisen die gesteld worden aan het verrichten van intern onderzoek. De type integriteitsschendingen die behandeld worden, zijn afkomstig uit de Uniforme Registratie Integriteitsschendingen (URI).

Het juridisch kader is o.a. gebaseerd op uitspraken van de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Hij/zij doet vaardigheden op en is in staat om onderzoeksopdrachten te formuleren. Met name de verschillen tussen het strafprocesrecht (“het strafrechtelijk denken”) en het bestuursrecht (“het bestuursrechtelijk handelen”) komen aan de orde De valkuilen bij het verrichten van onderzoeken en de positie van de (externe) onderzoeker komen ook aan bod.

Daarnaast is de cursist in staat om bijstand te verlenen als het gaat om het opstellen van zogenaamde aanzeggingsbrieven t.b.v. het management.

Werkwijze:
De deelnemer krijgt als lesmateriaal de boeken “Praktijkgids rond interne onderzoeken” en “Praktijkgids voor leidinggevenden bij signalen van (integriteits)kwesties” uitgereikt voordat de opleiding wordt gestart. Men wordt geacht de boeken vluchtig te hebben bestudeerd.

Er wordt GEEN gebruik gemaakt van acteurs of video.

Cursusduur:  
Vier aaneengesloten dagen. De vierde dag is een vaardigheidstraining om de adviesrol gedegen voor te bereiden en goed uit te kunnen oefenen.

Contact: 
oene.bouman@gmail.com o.v.v. ”opleiding tot intergriteitscoördinator”