Personeelsadviseurs krijgen kennis en inzichten over specifieke typen interne onderzoeken die binnen de organisatie uitgevoerd kunnen worden. Vanwege de adviesfunctie die zij als intermediair voor zowel de leidinggevenden als de medewerkers hebben, worden alle interne kwesties behandeld.

Specificaties opleiding voor (HRM) personeelsadviseur bij interne onderzoeken

Naam opleiding:    
Opleiding voor (HRM) personeelsadviseur bij interne onderzoeken

Resultaat:           
De cursist is aan het eind van de opleiding in staat om onderscheid te maken tussen de typen onderzoeken (oriënterende feitenonderzoeken, tuchtrechtelijke onderzoeken, onderzoeken naar vermoedens van misstanden en strafrechtelijke onderzoeken) die binnen het bestuursorgaan aan de orde kunnen komen. Hij/zij is na afronding van de opleiding in staat om gedegen advies uit te kunnen brengen over type (interne) onderzoeken en het effect daarvan.

Leerinhouden:  

De cursist krijgt kennis van en inzichten in de Algemene wet bestuursrecht, de belangrijkste beginselen hiervan alsmede de rechten en plichten van ambtenaren onderscheidenlijk van het type onderzoek dat verricht kan worden. Daarnaast komen de bepalingen van het ontwikkelingsgericht personeelsbeleid (wijze van corrigeren / belonen van medewerkers) aan bod. Ook de maatregelen van orde die kunnen worden opgelegd, worden tijdens de opleiding behandeld.

Hij/zij doet vaardigheden op en is in staat om te adviseren rond onderzoeksopdrachten (het formuleren daarvan) en het helpen te formuleren van aanzeggingsbrieven.

Met name de verschillen tussen het strafprocesrecht en het bestuursrecht komen aan de orde. Ook de valkuilen bij (interne) onderzoeken en de positie van de (externe) onderzoeker worden daarbij betrokken.

 

Werkwijze:
De deelnemer krijgt als lesmateriaal de boeken “Praktijkgids rond interne onderzoeken” en “Praktijkgids voor klachtbehandeling van ongewenste omgangsvormen” alsmede de “Praktijkgids voor leidinggevenden bij signalen van (integriteits)kwesties” uitgereikt voordat de opleiding wordt gestart. Men wordt geacht de boeken vluchtig te hebben bestudeerd.

Er wordt GEEN gebruik gemaakt van acteurs of video.

Cursusduur:  
Drie aaneengesloten dagen.

Contact:     
oene.bouman@gmail.com o.v.v. ”opleiding tot (HRM) personeelsadviseur bij interne onderzoeken ”