WORKSHOP AMBTENAARSCHAP

Doelgroep: diegenen die nog de ambtseed of -belofte moeten gaan afleggen of zeer recent hebben afgelegd bij de (rijks)overheid

Deze workshop is bedoeld voor (toekomstige) personen die gekozen hebben voor het ambt van ambtenaar. Deze beroepskeuze staat in het teken van het representeren van de (rijks)overheid. Daarmee wordt bedoeld dat het zijn van ambtenaar 24 uur per dag impact zal hebben op het dagelijks leven. Men legt een ambtseed of -belofte af waardoor gedragingen die door burgers als normaal worden beschouwen, voor de ambtenaar niet meer vanzelfsprekend zal zijn. Door de overheid te vertegenwoordigen, worden de gedragingen (of het nalaten daarvan) van de ambtenaar telkenmale beoordeeld. Daarom staan onderwerpen als privé, privacy, geheimhouding, waarheid en macht op het programma. Ook komen de rechten en plichten van ambtenaren aan bod in relatie tot diens overheidswerkgever en de normen en waarden die binnen die overheid aan de orde zijn.

Met name diegenen die de ambtseed of –belofte zullen gaan afleggen, kunnen veel baad hebben bij deze workshop. Na afloop krijgt iedere deelnemer een zogenaamd integriteitspaspoort uitgereikt waarin de gedragscode van het desbetreffende overheidsorgaan in vermeld staat.