WORKSHOP AMBTENAARSCHAP

Doelgroep: diegene die nog de ambtseed of -belofte moeten gaan afleggen of zeer recent hebben afgelegd bij de overheid

Deze workshop is bedoeld voor (toekomstige) functionarissen die gekozen hebben voor het ambt van ambtenaar/overheidsmedewerker. Deze beroepskeuze staat in het teken van het representeren van de overheid. Daarmee wordt bedoeld dat het zijn van ambtenaar 24 uur per dag impact zal hebben op het dagelijks leven. Men legt een ambtseed of -belofte af waardoor gedragingen die door burgers als normaal worden beschouwd, voor de werknemer niet meer vanzelfsprekend zal zijn. Door de overheid te vertegenwoordigen, worden de gedragingen (of het nalaten daarvan) van de werknemer telkenmale beoordeeld. Daarom staan onderwerpen als privéprivacy, geheimhouding, waarheid en macht op het programma. Ook komen de rechten en plichten van ambtenaren aan bod in relatie tot diens overheidswerkgever en de normen en waarden die binnen die overheid aan de orde zijn.

Met name diegenen die de ambtseed of –belofte zullen gaan afleggen, kunnen veel baad hebben bij deze workshop. Na afloop krijgt iedere deelnemer een zogenaamd integriteitspaspoort uitgereikt waarin de gedragscode van het desbetreffende overheidsorgaan in vermeld staat.